Обяви за работа от bg-rabota.com

Обяви за работа

Изпълнителен директор

Обява за работа в Пловдив за "Администрация", публикувана на 29.05.2020 , разгледана 1372 пъти


НЕАКТИВНА
Основни задължения:
1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет (УС);
2. Изготвя и предлага за приемане от УС на перспективен и годишен план за работа на Асоциацията и годишен проекто-бюджет;
3. Организира набирането на средства за дейността на сдружението;
4. Сключва договори (трудови и граждански) и ръководи работата на административния персонал на Асоциацията;
5. Отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред УС и Контролния съвет (КС) на Асоциацията;
6. Подготвя годишните отчети за дейността на Асоциацията и ги предлага за приемане от УС;
7. Представлява Асоциацията заедно и поотделно с Председателя на УС във взаимоотношенията с трети физически и юридически лица и с държавните и обществените органи и институции;
8. Изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч. с национално и/или европейско съфинансиране;
9. Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя на Управителния съвет, свързани с дейността на Асоциацията.

Основни отговорности, присъщи на длъжността
1. Отговаря за провеждането на определената и формулирана от Общото събрание политика на Асоциацията;
2. Съблюдава спазването на Устава на организацията и сигнализира УС и КС за отклонения;
3. Планира, управлява и координира основните дейности по изпълнение решенията на Общото събрание на Асоциацията, включително годишните планове на организацията;
4. Контролира работата и постигнатите резултати от оперативната текуща дейност на организацията и докладва за тях на Управителния съвет;
5. Отговаря за финансово-счетоводната дисциплина и за обоснованото целенасочено изразходване на бюджета;
6. Води преговори от името на Асоциацията за повишаване на ефективността от стопанската дейност и на престижа на организацията, като съдейства за генериране и реализиране на нови идеи;
7. Популяризира и защитава интересите на Асоциацията, респ. на нейните членове, пред законодателната власт, правителството или широката общественост чрез всички форми на медийни изяви;
8. Представлява Асоциацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми и действа от нейно име.

Начин на кандидатстване:
Кандидатите подават документите на електронна поща: office@bapop.org или в запечатан плик на адрес: 4003 гр. Пловдив, ул. „Добротич“ №12; получател: БАПОП.
Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 15.06.2020 г. /или с клеймо на писмото: 15.06.2020/


Заплащане: около 1200 - 1300 лева бруто

Град: Пловдив

Телефон: 0890306667

Имейл: office@bapop.org

Лице за контакти: Георги Камбуров


« назад