Обяви за работа от bg-rabota.com

Обяви за работа

Специалист обработка на данни – нощна смяна от 22:00 до 06:00

Обява за работа в Враца за "Медии", публикувана на 20.11.2019 , разгледана 998 пъти


НЕАКТИВНА
Дисплей Дейли ЕООД е иновативна компания за дигитално разпространение на вестници и списания от България и държавите в Югоизточна Европа. Ние правим достъпа за читатели до обширен каталог с издания по-лесен от всякога, предоставяйки и на издателите нови пазарни възможности. Екипът ни е млад и амбициозен и с опит в медийния бизнес.
Във връзка с неговото разрастване и със сключен договор № BG16RFOP002-2.024-0764-C01 по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Развитие на издателския бизнес на Дисплей Дейли“ в момента търсим:

Специалист обработка на данни – нощна смяна от 22:00 до 06:00

С основни отговорности:
- Получаване на пълнотекстови периодични издания от пресата и други частни медии;
- Проследяване за нови публикации и сваляне на периодични и непериодични издания от сайтове на държавни служби, административни единици;
- Проследяване на своевременното изпращане на изданията, ескалиране и информиране на посочените лица за контакт при закъснение;
- Обработка на съдържанието чрез сканиране на съдържание на хартиен носител, оптично разпознаване на сканирани издания и превръщането им в текст, подлежащ на търсене, въвеждане на отделните издания по подготвените макети (частично по статии или изцяло), конвертиране на текстове в подходящ формат/шрифт;
- Работа със специализиран софтуер за въвеждане на съдържанието в структуриран вид и индексиране на получените материали с оглед бъдещата им филтрация;
- Подпомагане изготвянето на справки за ползваемост, читаемост и други отчети;
- Следене качеството на работа на останалите специалисти обработка на данни.

Място на работа: гр. Враца
Свободни позиции: 2 бр.
Задължителни минимални изисквания:
- Завършено най-малко средно образование, като с предимство ще се приемат кандидати със завършена бакалавърска степен или по-висока с хуманитарен или технически профил;
- Опит в работата с данни и обработката на съдържание. Лицата, които не могат да докажат изпълнението на изискването за наличие на бакалавърска степен следва да имат минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията, за да може същият да послужи като предимство при селекцията. Под "сходен" опит следва да се разбира опит в работата с данни и информация, работа в областта на медийния мониторинг и анализ или работа в областта на бизнес услугите със знание-интензивен характер.
- Много добро владеене на английски език;
- Умения за търсене и анализ на информация онлайн;
- Внимание към детайла;
- Организираност и способност за управление на собственото време и приоритизация на задачи;
- Интерес в сферата на медиите, анализа и измерването на медии, тяхното влияние.


Какво предлагаме:
- Работа в млад и динамичен екип
- Корпоративно обучение
- Възможности за лично и професионално израстване
- Отлично възнаграждение


Ако сте заинтересовани, моля изпратете следните документи: Професионална автобиография (формат Europass); документи, които доказват покриването на минималните изисквания (диплом/и за завършено образование, сертификати, трудова книжка и др.) на адрес display.daily.biz@gmail.com, като в темата посочите следния текст: Дисплей Дейли, кандидатура за Специалист обработка на данни – нощна смяна.

Срок за кандидатстване: 26.11.2019 г., 17:30 часа


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.024-0764-C01, „Развитие на издателския бизнес на Дисплей Дейли“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дисплей Дейли“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.


Град: Враца« назад